Zadzwoń do nas! Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania - tel. (52) 345 33 03

V Dyscypliny Mistrzostw Pamięci

//V Dyscypliny Mistrzostw Pamięci

V Dyscypliny Mistrzostw Pamięci

2019-03-01T14:36:01+01:001 marca 2019|
Mistrzostwa składają się z 10 dyscyplin. Do każdej konkurencji zawodnik otrzymuje materiał do zapamiętania. Zawodnik zapamiętuje tyle materiału ile jest w stanie zapamiętać w konkretnie określonym czasie dla danej konkurencji.

W następnym etapie uczestnik odtwarza zapamiętany materiał na przygotowanych do tego celu odrębnych kartach. Czas na odtwarzanie materiału jest konkretnie określony dla każdej dyscypliny i podany na karcie do odtwarzania.

W skład 10 dyscyplin IV Ogólnopolskich Mistrzostw Pamięci wchodzą:

1.    Przypadkowe Słowa – dyscyplina polega na zapamiętaniu jak największej ilości słów w podanej na karcie kolejności.

Czas zapamiętywania – 5 minut. Czas odtwarzania – 10 minut.

1.1. Informacje do zapamiętywania:

a) Każdy zawodnik otrzymuje listę 100 ogólnie znanych słów w języku polskim, zapisanych w 5 kolumnach po 20 wyrazów. Wszystkie słowa umieszczone są na jednej stronie.

b) Zawodnik rozpoczyna zapamiętywanie od pierwszego słowa w pierwszej kolumnie i zapamiętuje tyle wyrazów kolumnami ile jest w stanie zapamiętać w ciągu 5 minut.

1.2. Karty do odtwarzania:

a) Zawodnik otrzymuje kartę do odtwarzania, na której umieszczone są puste kolumny do uzupełnienia.
b) Zawodnik zapisuje na karcie do odtwarzania zapamiętane przez siebie słowa kolumnami, w kolejności w jakiej znajdowały się na karcie do zapamiętania. Czas na odtwarzanie 10 minut.

1.3. Ocena:

1.3.1 Uczestnik otrzymuje:

a) jeden punkt za każde poprawnie zapamiętane i zapisane słowo w kompletnie wypełnionej kolumnie
b) 10 punktów (20/2) za kolumnę z 20 słowami, wśród których znajduje się dokładnie jedno niepoprawnie odtworzone słowo lub jedno puste miejsce.

c) 0 punktów za dwa lub więcej niepoprawnie odtworzonych słów lub dwa i więcej pustych miejsc w kolumnie

d) nie ma znaczenia, czy słowa są zapisane wielkimi czy małymi literami.

e) zasada dotycząca tylko ostatniej kolumny, zapisanej w całości lub części przez zawodnika na karcie odtworzeniowej (ostatnią kolumną może być pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta kolumna odtworzonych wyrazów – w zależności od tego, w której kolumnie zakończył odtwarzanie dany zawodnik)  jeśli ta ostatnia kolumna jest tylko częściowo kompletna, to znaczy znajduje się na niej tylko kilka pierwszych, odtworzonych w poprawnej kolejności słów (np pierwszych 15 zamiast 20 słów) przyznawany jest jeden punkt za każde poprawnie odtworzone słowo, (w podanym przykładzie 15). W przypadku, gdy ostatnia kolumna zawiera dokładnie jeden błąd lub jedno wolne miejsce, ilość przydzielonych punktów będzie równoznaczna z połową l ilości odtworzonych słów. Rezultat dziesiętny będzie zaokrąglony w górę (w powyższym przykładzie 7,5 ~ 8). Dwa lub więcej niepoprawnie odtworzonych słów lub dwa i więcej pustych miejsc w ostatniej kolumnie oznacza, że uczestnik otrzymuje 0 punktów.

f) jeśli słowo zostało poprawnie zapamiętane, ale zawodnik błędnie je zapisał, nie otrzymuje punktów tylko za to słowo. Nie ma to wpływu na przyznawanie punktów za pozostałe, poprawnie odtworzone  słowa (w przeciwieństwie do reguły z punktu b). Na przykład, jeśli zawodnik zapisze „dzdrzownica” zamiast „dżdżownica”, nie otrzyma za to słowo punktów i jeżeli pozostałe wyrazy są odtworzone i napisane poprawnie, liczba punktów zostanie pomniejszona o 1 punkt za tę kolumnę, w której wystąpił ten wyraz – np. 19 (20-1).

g) jeżeli w kolumnie wystąpiło jedno niepoprawnie odtworzone słowo lub jedno puste miejsce oraz jeden lub więcej błędów ortograficznych, w pierwszej kolejności maksymalna możliwa liczba punktów za tę kolumnę jaką zawodnik mógłby uzyskać, zostanie podzielona na pół, a następnie zostanie odjęty jeden punkt za każdy poprawnie odtworzony wyraz z błędem ortograficznym. Np. zawodnik zapamiętał  20 słów, w których pojawił się jeden niepoprawnie odtworzony wyraz, wobec czego maksymalna liczba punktów jaką mógł zdobyć zostanie podzielona przez 2, a następnie zostanie odjęty jeden punkt za każdy błąd ortograficzny.

h) punkty za wszystkie kolumny są sumowane.

i) w przypadku remisu w tej dyscyplinie, zwycięzcą konkurencji jest uczestnik, który poprawnie odtworzył większą ilość wyrazów.


2. Liczby Binarne – dyscyplina polegaj na zapamiętaniu jak największej ilości liczb binarnych (czyli tylko 0 i l, np. 001011101011000) w poprawnej kolejności.

Czas zapamiętywania – 5 minut. Czas odtwarzania – 15 minut.

2.1. Informacje do zapamiętywania:

a) na karcie pamięci znajduje się 750 liczb binarnych ułożonych w szeregu liczącym po 30 liczb binarnych w  każdej z 25 kolumn.

b) zawodnicy otrzymają jedną kartę do zapamiętywania.

2.2. Karta do odtwarzania:

a) Zawodnik otrzymuje kartę do odtwarzania, na której umieszczone są puste szeregi do uzupełnienia.

b) Cyfry muszą być odtwarzane w szeregach (w sumie 25) po 30 cyfr każdy. Zapamiętane i odtwarzane cyfry muszą być zapisane dokładnie w szeregu, w którym występowały na karcie do zapamiętywania.

2.3. Ocena:

a) za każdy kompletny szereg, który jest odtworzony poprawnie, przydzielanych jest 30 punktów.

b) za każdy odtworzony  szereg, który zawiera dokładnie jeden błąd lub jedno puste miejsce, zawodnik otrzymuje 15 punktów (30/2).

c) za każdy szereg, który zawiera dwa lub więcej błędnie odtworzonych cyfr lub pustych miejsc zawodnik otrzymuje 0 punktów.

d) zasada dotycząca tylko ostatniego szeregu, zapisanego w całości lub części przez zawodnika na karcie odtworzeniowej (ostatnim szeregiem może być pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty szereg odtworzonych cyfr – w zależności od tego, w którym szeregu zakończył odtwarzanie dany zawodnik)

e) jeśli ostatni szereg jest tylko częściowo kompletny, to znaczy znajduje się w nim tylko kilka pierwszych, odtworzonych w poprawnej kolejności cyfr (np. pierwszych 15 zamiast 30 cyfr) przyznawany jest jeden punkt za każdą poprawnie odtworzoną cyfrę, (w podanym przykładzie 15). W przypadku, gdy ostatni szereg zawiera dokładnie jeden błąd lub jedno wolne miejsce, ilość przydzielonych punktów będzie równoznaczna z połową ilości odtworzonych cyfr. Rezultat dziesiętny będzie zaokrąglony w górę (w powyższym przykładzie 9,5 ~ 10).

f) dwie lub więcej niepoprawnie odtworzone cyfry lub dwa i więcej puste miejsca w ostatnim szeregu oznacza, że uczestnik otrzymuje 0 punktów.

g) W razie remisu, zwycięstwo jest ustalone przez sprawdzenie szeregów, które zawodnik próbował odtworzyć, ale za które nie dostał wszystkich możliwych punktów (które mógłby uzyskać, jeśli wszystkie odtworzone liczby w szeregu byłyby poprawne). Jeden punkt rozstrzygnięcia otrzymuje się za każdą poprawnie odtworzoną cyfrę. Zawodnik z większą ilością punktów rozstrzygnięcia jest zwycięzca.


3. Nazwiska i twarze – dyscyplina polegająca na zapamiętaniu twarzy z podanymi nazwiskami i następnym odpowiednim przyporządkowaniu nazwisk do twarzy.

Czas zapamiętywania – 5 minut. Czas odtwarzania – 10 minut.

3.1: Informacje do zapamiętywania:

Karty pamięci zawierają 50 kolorowych zdjęć różnych osób (przede wszystkim wycinki z głową i ramionami) z imionami i nazwiskami zapisanymi pod zdjęciami.

3.2. Karty do odtwarzania:

Zawodnicy dostają ponownie te same zdjęcia, ale bez imion i nazwisk oraz w innej kolejności niż na karcie do zapamiętywania.
Zadaniem zawodników jest poprawne napisanie nazwisk (imię i/albo nazwisko) pod zdjęciami.

3.3. Ocena:

a) Jeden punkt otrzymuje się za każde poprawnie zapisane imię.

b) Jeden punkt otrzymuje się za każde poprawnie zapisane nazwisko.

c) Pół punktu otrzymuje się za każde imię, które jest fonetycznie poprawne, ale błędnie przeliterowane (np. Kszysztof zamiast Krzysztof).

d) Pół punktu otrzymuje się za każde nazwisko, które jest fonetycznie poprawne, ale błędnie przeliterowane (np. Jaskuła zamiast Jaskóła).

e) Otrzymuje się także punkty, jeśli odtworzone jest tylko imię albo nazwisko.

f) Aby wyliczyć łączną sumę punktów, punkty otrzymane za każde poprawne imię lub nazwisko są sumowane. Jeśli rezultat jest liczbą dziesiętną, będzie zaokrąglony w górę (72,5 punkty – 73 punkty).

g) W razie remisu, zwycięstwo jest ustalone przez policzenie zdjęć, do których zostały błędnie przyporządkowane imiona albo nazwiska. Zawodnik z mniejszą liczbą niepoprawnie przyporządkowanych imion lub nazwisk jest zwycięzcą. W przypadku złego przyporządkowania zarówno imienia jak i nazwiska do jednego zdjęcia, taka sytuacja będzie traktowana jako dwa błędy.


4. Cyfry w 15 Minut – dyscyplina polegająca na zapamiętaniu jak największej liczby przypadkowych cyfr (1,3,5,8,2,5, etc) w poprawnej kolejności.

Czas zapamiętywania – 15 minut. Czas odtwarzania – 30 minut.

4.1. Informacje do zapamiętywania:

a) Cyfry wylosowane przez komputer są ustawione w 25 szeregach na jednej stronie po 40 cyfr
w każdym szeregu.
b) Zawodnicy dostają 1000 cyfr (jedna strona).

4.2. Karta do odtwarzania:

a) Zawodnicy mają napisać zapamiętane cyfry na karcie do odtwarzania, którą otrzymają

b) Cyfry muszą być odtwarzane w szeregach po 40 cyfr każdy. Musi być wyraźnie widoczne, jak szeregi na karcie do odtwarzania mają się do szeregów na karcie do zapamiętywania (brakujące szeregi muszą być wyraźnie oznaczone).

4.3. Ocena:

a) Za każdy kompletny szereg, który jest poprawnie odtworzony, przydzielanych jest 40 punktów.

b) Za każdy kompletny szereg, który zawiera dokładnie jeden błąd (wliczając puste miejsca), otrzymuje się 20 punktów.

c) Za każdy szereg, który zawiera dwa lub więcej błędów (wliczając puste miejsca), otrzymuje się 0 punktów.

d) Zasada dotycząca tylko ostatniego szeregu (ostatniego odtworzonego przez zawodnika) przynajmniej częściowo odtworzonego przez zawodnika: jeżeli ostatni szereg jest tylko częściowo kompletny, to znaczy odtworzone jest tylko kilka pierwszych kolejnych cyfr (np. zawiera tylko pierwsze 29 zamiast 40 cyfr), wtedy punkty, które się otrzymuje, będą równe liczbie cyfr odtworzonych (w tym przykładzie 29), jeżeli wszystkie cyfry zapisane są poprawnie.

e) W przypadku, gdy ostatni szereg zawiera dokładnie jeden błąd (wliczając puste miejsca), liczba punktów przydzielanych za ten szereg będzie równa z połowie liczby cyfr odtworzonych. Rezultat dziesiętny będzie zaokrąglony w górę (w powyższym przykładzie 14,5 ~ 15).

f) Dwa lub więcej błędów (wliczając puste miejsca) w ostatnim szeregu oznacza, że gracz otrzymuje 0 punktów.

g) W razie remisu, zwycięstwo jest ustalone przez sprawdzenie szeregów, które zawodnik próbował odtworzyć, ale za które nie dostał wszystkich możliwych punktów (które mógłby uzyskać, jeśli wszystkie odtworzone słowa w szeregu byłyby poprawne). Jeden punkt rozstrzygnięcia otrzymuje się za każdą poprawnie odtworzoną cyfrę. Zawodnik z większą ilością punktów rozstrzygnięcia jest zwycięzcą.


5. Karty w 10 Minut – dyscyplina polegająca na zapamiętaniu w poprawnej kolejności jak największej liczby talii kart (z 52 kartami każda). Organizator nie zezwala na używanie innych kart niż dostarczonych przez organizatora.

Czas zapamiętywania – 10 minut. Czas odtwarzania – 20 minut.

5.1. Informacje do zapamiętywania:

a) Materiał do zapamiętywania składa się z pewnej liczby (określonej przez zawodnika) osobnych i indywidualnie przetasowanych talii z 52 kartami do gry.

b) Możliwe jest przeglądanie kart tyle razy, ile chce zawodnik i na ile pozwala mu na to czas. Zawodnicy mogą też oglądać więcej niż jedną kartę jednocześnie, ale nie mogą zmienić kolejności kart w talii.

c) Po zakończeniu czasu zapamiętywania, talie muszą być ponumerowane w kolejności zapamiętania, oznaczone nazwiskiem zawodnika i związane gumką.

5.2. Karty do odtwarzania:

a) Zawodnicy muszą napisać kolejność wszystkich kart w taliach tak, że zarówno wartość (A,2,3, … ,W, D, K) jak i też kolor (trefl, karo, kier, pik) odpowiadają jednoznacznie poszczególnym kartom w talii. Na karcie do odtwarzania przy każdej pozycji, od 1 do 52, będą umieszczone symbole graficzne kolorów. Zadaniem zawodnika będzie wpisanie przy odpowiednim symbolu wartości karty.

b) Przy odtwarzaniu, zawodnicy muszą oznaczyć wyraźnie, której talii odpowiada dana karta odtwarzania.

5.3. Ocena:

a) 52 punkty otrzymuje się za każdą poprawnie odtworzoną talię kart.

b) 26 punktów otrzymuje się za talię, która zawiera jeden błąd.

c) 0 punktów otrzymuje się za talię, w której znajdują się dwa lub więcej błędów.

d) Zasada dotycząca tylko ostatniej talii przynajmniej częściowo odtworzonej przez zawodnika: jeżeli ostatnia talia jest tylko częściowo kompletna, to znaczy odtworzone jest tylko kilka pierwszych kolejnych kart (np. zawiera tylko pierwsze 37 zamiast 52 kart), wtedy liczba punktów, które otrzyma się za tę talię, będzie równa liczbie kart odtworzonych (w tym przykładzie 37), jeżeli wszystkie odtworzone karty zostaną zapisane w poprawnej kolejności.

e) W przypadku, gdy ostatnia talia zawiera dokładnie jeden błąd (wliczając puste miejsca), liczba punktów przydzielanych za tę talię będzie równa połowie liczby kart odtworzonych. Rezultat dziesiętny będzie zaokrąglony w górę (w powyższym przykładzie 18,5 ~ 19).

f) Dwa lub więcej błędów (wliczając puste miejsca) w ostatniej talii oznacza, że gracz otrzymuje 0 punktów.

g) W razie remisu, zwycięstwo jest ustalone przez sprawdzenie talii, które zawodnik próbował odtworzyć, ale za które nie dostał wszystkich możliwych punktów (które mógłby uzyskać, jeśli wszystkie odtworzone karty w talii byłyby poprawne). Jeden punkt rozstrzygnięcia otrzymuje się za każdą poprawnie odtworzoną kartę. Zawodnik z większą ilością punktów rozstrzygnięcia jest zwycięzcą.


6. Cyfry w 5 Minut – dyscyplina polegająca na zapamiętaniu jak największej liczby przypadkowych cyfr (1,3,5,8,2,5, etc) w poprawnej kolejności.

Czas zapamiętywania – 5 minut. Czas odtwarzania – 15 minut.

6.1. Informacje do zapamiętywania:

a) Cyfry wylosowane przez komputer są ustawione w 25 szeregach na jednej stronie po 40 cyfr w każdym.

b) Zawodnicy dostają 1000 cyfr (jedna strona).

6.2. Karta do odtwarzania:

a) Zawodnicy mają napisać zapamiętane cyfry na karcie do odtwarzania, którą otrzymają.

b) Cyfry muszą być odtwarzane w szeregach po 40 cyfr każdy. Musi być wyraźnie widoczne, jak szeregi na karcie do odtwarzania mają się do szeregów na karcie do zapamiętywania (brakujące szeregi muszą być wyraźnie oznaczone).

6.3. Ocena:

a) Za każdy kompletny szereg, który jest poprawnie odtworzony, przydzielanych jest 40 punktów.

b) Za każdy kompletny szereg, który zawiera dokładnie jeden błąd (wliczając puste miejsca), otrzymuje się 20 punktów.

c) Za każdy szereg, który zawiera dwa lub więcej błędów (wliczając puste miejsca), nie otrzymuje się punktów.

d) Zasada dotycząca tylko ostatniego szeregu (ostatniego szeregu odtworzonego przez danego zawodnika) przynajmniej częściowo odtworzonego przez zawodnika: jeżeli ostatni szereg jest tylko częściowo kompletny, to znaczy odtworzone jest tylko kilka pierwszych kolejnych cyfr (np. zawiera tylko pierwsze 29 zamiast 40 cyfr), wtedy punkty, które się otrzymuje, będą równały się liczbie cyfr odtworzonych (w tym przykładzie 29). Oczywiście tylko jeżeli wszystkie cyfry zapisane są poprawnie. W przypadku, gdy ostatni szereg zawiera dokładnie jeden błąd (wliczając puste miejsca), liczba punktów przydzielanych za ten szereg będzie równała się połowie liczby cyfr odtworzonych. Rezultat dziesiętny będzie zaokrąglony w górę (w powyższym przykładzie 14,5 na 15). Dwa lub więcej błędów (wliczając puste miejsca) w ostatnim szeregu oznacza, że gracz otrzymuje O punktów.

e) W razie remisu, zwycięstwo jest ustalone przez sprawdzenie szeregów, które zawodnik próbował odtworzyć, ale za które nie dostał wszystkich możliwych punktów (które mógłby uzyskać, jeśli wszystkie odtworzone słowa w szeregu byłyby poprawne). Jeden punkt rozstrzygnięcia otrzymuje się za każdą poprawnie odtworzoną cyfrę. Zawodnik z większą ilością punktów rozstrzygnięcia jest zwycięzcą.


7. Obrazy Abstrakcyjne – dyscyplina polegająca na zapamiętaniu jak największej liczby obrazów abstrakcyjnych w poprawnej kolejności.

Czas zapamiętywania – 15 minut. Czas odtwarzania – 30 minut.

7.1. Informacje do zapamiętywania:

a) Karta do zapamiętywania składa się z 5 stron A4, z których każda zawiera 10 szeregów po 5 obrazów abstrakcyjnych.

b) Te obrazy różnią się kształtem, odcieniami szarości (nie są kolorowe), teksturami i motywami. Z tego wynika, że każdy obraz jest unikalny.

c)  czasu zapamiętywania nie wolno pisać, używać jakiejkolwiek pomocy do mierzenia (linijka, długopis itp.) albo dodatkowej kartki papieru. W związku z tym, te przedmioty nie mogą znajdować się na stole do końca czasu zapamiętywania.

7.2. Karty do odtwarzania:

a) Obrazy na kartach do odtwarzania są takie same, jak na kartach do zapamiętywania.

b) W poszczególnych szeregach na obu kartach znajdują się te same obrazy. Różni się tylko kolejność obrazów w poszczególnych szeregach, natomiast kolejność samych szeregów nie zmienia się.

c) Pod każdym obrazem znajduje się kratka, na której zawodnik musi umieścić numer pozycji obrazu zgodnego z oryginałem (licząc od lewej do prawej strony).

7.3. Ocena:

a) Ponieważ szeregi są oceniane indywidualnie, nic nie szkodzi, jeśli zawodnicy pominą jeden lub więcej szeregów przy odtwarzaniu. Na przykład możliwe jest odtworzenie pierwszych dwóch szeregów, potem pominięcie następnych trzech i kontynuowanie przy szóstym szeregu itd.

b) Za każdy poprawnie odtworzony szereg otrzymuje się 5 punktów. Każdy szereg, który zawodnik próbował odtworzyć, a który został odtworzony błędnie albo niekompletnie, jest oceniany w całości jako błąd. Za jeden błąd zaś jest odejmowany jeden punkt od sumy wszystkich punktów za poprawnie odtworzone szeregi. Nie ma sensu zgadywać poprawnej kolejności obrazów!


8. Fikcyjne Daty Historyczne/ Przyszłe – dyscyplina polegająca na zapamiętaniu jak największej liczby fikcyjnych dat historycznych i przyszłych oraz przyporządkowanych im wydarzeń i następnym przyporządkowaniu daty do poprawnych wydarzeń.

Czas zapamiętywania – 5 minut. Czas odtwarzania – 15 minut.

8.1. Informacje do zapamiętywania:

a) 110 różnych dat (40 dat na 2 pierwszych stronach i 30 na trzeciej stronie) zostanie przedstawionych z różnymi wydarzeniami. Do każdej daty będzie przyporządkowane jedno (inne) wydarzenie.

b) Daty wystąpią w przedziale od 1000 roku do 2099 roku.

c) Wszystkie daty będą fikcyjne albo będą dotyczyć ogólnych wydarzeń (np. -Podpisanie traktatu pokojowego).

d) Wydarzenia zostaną opisane za pomocą maksymalnie 10 słów (np. -„Podpisanie traktatu pokojowego” jest opisane trzema słowami).

e) Żadna data i żadne wydarzenie nie wystąpią więcej niż jeden raz.

f) Każda data składa się z 4 cyfr. Daty znajdują się po lewej stronie, obok każdej daty znajduje się wydarzenie. Wszystkie daty i wydarzenia są napisane jedno pod drugim.

8.2. Karty do odtwarzania:

a) Zawodnicy otrzymają karty do odtwarzania, na których będą napisane wydarzenia. Ich zadaniem jest wpisanie poprawnej daty do każdego wydarzenia.

b) Wydarzenia na kartach do odtwarzania są ustawione w innej kolejności niż na kartach do zapamiętywania.

8.3. Ocena:

a) Za każdą poprawnie przyporządkowaną datę otrzymuje się jeden punkt. Jeśli data jest błędnie przyporządkowana do wydarzenia lub jest błędnie zapisana, wtedy uczestnik nie otrzymuje żadnego punktu za tę datę oraz odejmowane jest pół punktu. Przykład: jeżeli uczestnik napisze 5 dat, z których poprawne są tylko 4, otrzyma 3,5 punktów (4 punkty za 4 poprawne daty, i odjęte 0,5 za niepoprawną odpowiedź). Nie ma sensu zgadywać dat!

b) Jeżeli do wydarzenia nie jest przyporządkowana żadna data to nie jest to liczone jako błąd i uczestnik nie traci punktów (tak byłoby w przypadku błędnie przyporządkowanej daty).

c) Przy każdym wydarzeniu może być napisana tylko jedna data.

d) W razie remisu, o zwycięstwie zadecyduje liczba błędów zawodników. Wygrywa zawodnik z mniejszą liczbą błędów.


9. Cyfry mówione (2 Próby) – dyscyplina polegająca na zapamiętaniu w poprawnej kolejności jak największej liczby cyfr mówionych. Czas zapamiętywania: próba l – 100 sekund, próba    2 – 200 sekund.

Czas odtwarzania – próba 1 – 5 minut; próba 2 – 10 minut.

9.1. Informacje do zapamiętywania:

a) Nagranie audio jest odtwarzane wyraźnym głosem, który czyta cyfry (1,5,4,8 itd.) co jedną sekundę – do stu w pierwszej próbie i do dwustu w drugiej próbie.

b) Nie wolno pisać podczas odtwarzania cyfr z nagrania.

c) Kiedy zawodnik dociera do limitu zapamiętania (tzn. uczestnik nie jest już w stanie nadążyć za głosem i przestaje zapamiętywać), musi trwać w ciszy do końca odtwarzania nagrania, oczekując na otrzymanie karty do odtwarzania.

d) Jeżeli odtwarzanie z płyty zostanie zakłócone (np. przez kichnięcie uczestnika) i nastąpi rozproszenie zawodników, wtedy zostanie powtórzonych z kasety ostatnich 5 cyfr przed przerwaniem.

9.2. Karta do odtwarzania:

Zawodnicy mają napisać zapamiętane cyfry na karcie do odtwarzania, którą otrzymają.

9.3. Ocena:

a) Punkty zostaną przyznane za cyfry, które są zapisane w poprawnej kolejności, aż do pierwszego błędu. Mimo, iż dalej są poprawne cyfry – nie będą one punktowane.

b) W miejscu stwierdzenia pierwszego błędu popełnionego przez zawodnika, punktacja zostaje wstrzymana. Jeżeli, na przykład, ktoś zapisze poprawnie 127 cyfr, ale pierwszy błąd wystąpi na 43. cyfrze, wtedy zawodnik otrzyma 42 punkty.

c) W punktacji będzie brany pod uwagę tylko lepszy wynik z dwóch prób. Za gorszą próbę nie otrzymuje się punktów.

d) W razie zakłócenia spokoju, zawodnicy muszą być w stanie odtworzyć poprawnie cyfry z pierwszej części (aż do miejsca zakłócenia) i dalej odtwarzać cyfry z drugiej części – części extra (która zaczyna się w miejscu przerwania). Na przykład: Próba ze stoma cyframi. Hałas zakłócił odtwarzanie z kasety na cyfrze 47. Zgodnie z punktem V.2.d czas na zapamiętanie, odtwarzanie rozpocznie się od cyfry 42 aż do setnej cyfry (część extra). Jeżeli druga część (część extra) zostanie poprawnie odtworzona, ale w części pierwszej wystąpi błąd, punkty zostaną przyznane tylko za pierwsze poprawnie zapisane cyfry w części pierwszej (np. uczestnik otrzyma 25 punktów, jeżeli 26 cyfra jest błędnie zapisana).

e) Jeśli zakłócenie spowodowane jest celowym działaniem zawodnika, przeszkadzaniem w konkursie w sposób nie fair, zawodnik taki nie może uczestniczyć w części extra.

f) W razie remisu, porównywane są drugie rezultaty dwóch najlepszych zawodników w celu ustalenia zwycięzcy.


10. Szybkie Karty (2 próby) – dyscyplina polegająca na zapamiętaniu w poprawnej kolejności kart do gry jednej talii (z 52 kartami) w jak najkrótszym czasie.

Czas zapamiętywania -zależy od zawodnika; maksymalnie 5 min. Czas odtwarzania – 5 minut.

10.1. Informacje do zapamiętywania:

a) Materiałem do zapamiętania jest jedna tasowana talia kart do gry z 52 kartami.

b) Zawodnicy, którzy uważają, że mogą zapamiętać całą talię kart w czasie krótszym niż 5 minut, muszą:
– poinformować organizatora przy zapisywaniu się( formularz zgłoszeniowy), żeby zawodnikowi został przydzielony sędzia ze stoperem
– uzgodnić z arbitrem sygnał, który sygnalizuje skończenie zapamiętywania kart.

c) Bez względu na to, ile czasu zawodnicy potrzebują na zapamiętanie, należy poczekać do 5 min. (maksymalny czas przeznaczony na to zadanie) i dopiero, gdy sędzia da znak, zacząć odtwarzanie.

d) Możliwe jest przeglądanie kart tyle razy, ile zawodnik chce – na ile pozwala mu na to czas. Zawodnicy mogą również oglądać więcej niż jedną talię kart jednocześnie, ale nie mogą zmienić kolejności kart w talii.

e) Po zakończonym czasie zapamiętywania, każdy zawodnik dostaje drugą talię kart, która jest doskonale ułożona( np.2 kier, 3 kier, 4 kier &2 karo, 3 karo itd.). Zadaniem zawodnika jest ułożenie tej drugiej talii w tej samej kolejności, co talia, którą zapamiętał.

f) Sędzia będzie porównywał każdą kartę talii zapamiętanej z kartą talii do odtwarzania. Punkty są przyznawane za każdą poprawną kartę, do momentu wystąpienia pierwszego błędu( np. jeżeli pierwsze 19 kart jest poprawnie ułożonych, a 20 karta różni się od karty pamięci, wtedy zawodnik otrzymuje19 punktów, bez względu na to , jakie karty wystąpiły po błędnej karcie).

g) Zawodnik, który poprawnie zapamięta wszystkie 52 karty w najkrótszym czasie jest zwycięzcą tej dyscypliny.

h) Jeżeli zawodnik odtworzy poprawnie mniej niż 52 karty, wtedy automatycznie liczy się czas jego zapamiętywania.

i) Liczony jest tylko lepszy rezultat dwóch prób. Liczba punktów będzie liczona wg następującego wzoru:

punkty= (1000/(t/30))*(c/52)

przy czym:

t= czas zapamiętania w sekundach
c= liczba poprawnie odtworzonych kart

j) W razie remisu o zwycięstwie zadecyduje lepszy rezultat – gorszej próby tych dwóch najlepszych zawodników.